HISTORIE


Důvody předcházející založení sboru

V roce 1872 vzniklo v Husovicích několik velkých požárů. Obec byla vyzvána okresním hejtmanstvím, aby si pořídila řádnou stříkačku pro případ vzniku požáru. Nakonec si ji obec pořídila až v roce 1876 pod pohrůžkou trestu (neplnění povinností vyplývajících z protipožárního zemského zákona z 15. 1. 1873. Tehdy stříkačka přišla na 600 Zlatých. Stříkačka byla umístěna na dvoře staré německé školy v Cacovické ulici. Začal se o ni starat zámečnický mistr Josef Urbánek za odměnu 50 krejcarů ročně. Společně se svým bratrem Aloisem se jim povedlo v roce 1879 vycvičit několik místních občanů v zacházení se stříkačkou, ale založit dobrovolný hasičský sbor se jim nepovedlo. 

Založení hasičského sboru

Sbor dobrovolných hasičů v Husovicích vznikl 19. 9. 1881. Tehdy se konala první valná hromada a byl zvolen výbor sboru.

Složení prvního výboru:
Starosta: Eduard Kalous
Místostarosta: Alois Urbánek
Jednatel: Čeněk Martínek
Pokladník: Jan Kaloud
Náčelník: Josef Urbánek
Místonáčelník: Konstantin Dědák

Základní stanovy, služební a disciplinární řád vytvořil náčelník Josef Urbánek, předložil jej 4. 10. 1881 ke schválení, a schválen byl už 20. 1. 1881. Vzápětí byly uspořádány dvě sbírky, ze kterých byla pořízena základní výzbroj a výstroj. Nádvoří staré německé školy se stalo centrem sboru. V dřevěné kolně na dvoře byla umístěna stříkačka a veškerá další výzbroj a výstroj, okolo vyrostlo jednopatrové leziště a další prostor se využíval jako cvičiště. Po krátké době byl povolán osvědčený hasičský cvičitel Heřman Braš z Králova Pole (pro své zásluhy byl později jmenován čestným členem sboru), který provedl základní výcvik všech členů sboru. Z iniciativy husovického sboru došlo ke svolání okolních hasičských sborů, na kterém bylo jednáno o založení brněnské hasičské župy.

V roce 1886 byla zakoupena (z příspěvků členů) od firmy Smekal první řádná čtyřkolová stříkačka (1000 Zl.) a stará dvoukolová byla odprodána.

Činnost sboru před 1. sv. válkou

V roce 1895 byla vybudována nová zbrojnice na Hálkově ulici číslo 6 (stojí dodnes, je přestavěna na rodinný dům, později na ni byl umístěn znak města Husovic - 5. 3. 1912 byly Husovice povýšeny na město). Zbrojnice byla na tehdejší dobu velmi moderní a prostorná.

15. 7. 1900 se v Husovicích konal župní sjezd hasičských sborů.

Od roku 1902 se župa snažila o germanizaci sborů, což vyústilo 27. 1. 1906 ve vystoupení husovického sboru z župy. V roce 1907 sbor vystoupil ze Svazu německého hasičstva, ale ani do župy českého svazu nevstoupil.

V roce 1905 sbor zakoupil stavební místo na tehdejší Radnické ulici v centru Husovic (dnes Netušilova ulice). Bylo sem přemístěno leziště a pozemek byl do roku 1911 používán jako cvičiště. V roce 1911 se sbor obrátil na tehdejšího starostu obce Jana Kachlíka se žádostí o postavení nové zbrojnice na tomto pozemku. Obec této žádosti vyhověla, a tak v srpnu téhož roku byl položen základní kámen. Nová zbrojnice byla otevřena a předána sboru 9. 6. 1912.

Činnost sboru za první republiky

Po první světové válce činnost sboru postupně ožívala. I když se mnoho členů sboru z války nevrátilo, objevili se noví lidé. 1. 6. 1924 byla sboru předána první autostříkačka značky Laurin a Klement. Stařičká čtyřkolová stříkačka pak bylo odprodána sboru v Omicích.

V roce 1936 byl při příležitosti 55 let od založení sboru uspořádán v Husovicích krajský sjezd hasičstva. V roce 1938 byl v Husovicích pořádán "Den brannosti", jehož se zúčastnil mimo jiné i Dragounský pluk č. 6. Tento pak večer odjel chránit státní hranice.

Činnost sboru v letech 1939 - 1947

Během druhé světové války byla činnost sboru silně omezena. Přesto se někteří členové zapojili do podzemního hnutí, byli zatčeni a souzeni, a později i zavlečeni do koncentračních táborů. Sbor však v rámci možností fungoval dál. Přes zákaz protektorátních úřadů přijímal nové členy a povedlo se mu uschovat sochu Dr. Miroslava Tyrše, která měla být zničena (dnes je socha v Tyršově parku).

V posledních dnech války byla zbrojnice zasažena minou. Veškerý majetek sboru byl zničen nebo poškozen. Po skončení války se členové sboru dali do práce a zbrojnici v krátké době opravili. Sbor byl vyzván aby postavil tzv. "samaritánskou hlídku" na vlakovém nádraží v Černovicích. Jejím úkolem bylo poskytovat pomoc a ošetření lidem vracejícím se z nucených prací a koncentračních táborů v Německu. Vedením hlídky byla pověřena paní Ludmila Pecháčková. Později jí ČSČK udělil uznání za obětavou práci. Ostatním členům sboru se podařilo najít část své techniky a opravit ji.

V roce 1946 tak mohla být činnost sboru obnovena. Navíc sbor obdržel moderní skříňový vůz Opel - Blitz jako náhradu za zničenou Pragu - Mignon. Postupně bylo doplňováno ostatní technické vybavení sboru.

Činnost sboru v letech 1948 - 1969

V roce 1951 oslavil sbor již 70 let své existence. 9.6. byla otevřena výstava v přednáškovém sále základní školy na náměstí Republiky, večer pak byl slavnostní koncert v Lidovém domě. Další den ráno se konala přehlídka požární techniky na Nováčkově ulici. Po ní byla uskutečněna v Lidovém domě slavnostní schůze za účasti delegátů a zástupců státních orgánů a společenských organizací NF. Akce se zúčastnila také početná delegace dobrovolného a záchranného sboru z Bratislavy. Odpoledne se konalo požární cvičení. Po cvičení prošel průvod přes Husovice na hřiště na Dukelské ulici, kde program pokračoval .... Ještě toho roku byla uzavřena družba mezi naším sborem a sborem Bratislava - Staré město. Tato družba trvá dodnes i přes vznik samostatného Slovenska.

V roce 1961 proběhly v rámci oslav 700 let od založení Husovic oslavy 80 let trvání sboru. 

V roce 1964 obdržel sbor Čestné uznání za zásah při požáru v Televizním studiu v Brně.

Činnost sboru v letech 1970 - 1989

V roce 1971 proběhly oslavy 90 let trvání sboru.

V roce 1975 obdržel sbor Čestné uznání od NV města Brna a čestné uznání od ÚV SPO ČSR za účast při požáru v brněnské Teplárně (Radlas).

V roce 1977 byl vytvořen smíšený požární sbor - dobrovolný a z povolání. Došlo k posílení sboru o příslušníky veřejného požárního útvaru, kteří konali stálou službu v požární zbrojnici spolu s členy našeho sboru.

V roce 1981 proběhly oslavy 100 let trvání sboru.

Činnost sboru v letech 1990 - 1999

V roce 1991 proběhly oslavy 110 let trvání sboru.

Nynější činnost je velmi rozsáhlá. Kromě pravidelných nočních služeb jsou prováděny i služby denní, dále sbor zajišťuje požární prevenci pro úřad Brno - sever. Jednou ročně sbor pořádá soutěž v požárním útoku družstev - Memoriál Minaříka (od roku 1991). Dále sbor pořádá Dny otevřených dveří a Dětský den. Zúčastňujeme se akcí radnice Brno - sever (Den radnice). Během roku se zúčastňuje nejrůznějších požárních cvičení (společně s ostatními sbory), požárních soutěží a jiných akcí. Na vyžádání sloužíme asistenční služby a řadu dalších činností...

Činnost sboru od roku 2000 do současnosti

V roce 2000 byla převedena z Obecního úřadu Medlánky na ÚMČ Brno-Sever jednadvacetiletá cisterna CAS-32 T-148, kterou jsme měli zapůjčenou od roku 1994.

V říjnu 2001 jsme oslavili 120. výročí založení našeho hasičského sboru a 50ti-letou družbu se základní organizací dobrovolného požárního sboru Bratislava Staré-město. Při této příležitosti sbor udělil 6ti členům Čestné uznání SDH a stejné uznání také dostali tyto organizace: ZO DPZ Bratislava Staré-mesto, Oldskauti středisko"Oheň", SDH Brno-Obřany a Úřad městské části Brno-Sever. Náš sbor, ale ještě obdržel od Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka stuhu k praporu "Za obětavou práci v požární ochraně". Čeho si nejvíce vážíme, že sbor obdržel na návrh HZS města Brna "Čestnou medaili HZS ČR", kterou udělil ministr vnitra Stanislav Gross.

V roce 2002 jsme prodali repasovanou cisternu CAS-25 Š-706 RTHP dobrovolným hasičům do Kobylnic.

V roce 2003 jsme, díky prodeji u nás nevyužité cisterny, provedli celkovou generální opravu na hasičské cisterně CAS-32 T-148.

V roce 2004 jsme v září uspořádali netradičný hasičský bál, po kterém byla poptávka již několik let. Husovický hasičský bál se vydařil, měl velký ohlas a převážně většině návštěvníků se líbil.

V roce 2005 se konala pouze každoroční soutěž v hasičském sportu "Memoriál Ludvíka Minaříka" jelikož jsme připravovali oslavy 125. výročí založení sboru, které připadly na září 2006. V září 2006 náš sbor slavil 125. let od založení a 55. let družby s dobrovolným sborem Bratislava - Staré město. Oslavy proběhli 16.-17.9.2006. Při této příležitosti jsme obdrželi od HZS JmK ÚO Brno "Čestné uznání". Dále byl starostou SH ČMS udělen p. Pecháčkové řád sv. Floriána za šedesát let práce pro sbor. Při této příležitosti jsme taky za finanční pomoci starosty ÚMČ Brno-Sever Ing. Venclíka a Tepláren Brno vydali Almanach.

Rok 2007 pro nás byl přínosný zejména po stránce odborné přípravy, neboť se v tomto roce konalo hned pět taktických cvičení.

Velkou změnu pro náš sbor, stejně jako i pro ostatní okolní sbory, přinesl červen 2008. Od této doby se již služby dále nehlásily telefonicky na KOPIS, jednotky začaly být povolávány podle požárního poplachového plánu, bez ohledu na přítomnost na stanici. Dne 13.6.2008 byl poprvé výjezd oznámen SMS zprávou.

V roce 2014 se náš sbor účastnil velkého cvičení IZS Ergon 2014. V dubnu 2015 došlo během ukázek v obci na Vyškovsku ke kolapsu přihlížející mladé dívky. Dívka byla v ohrožení života a bez rychlé pomoci člena našeho SDH by zemřela. Za tento čin posléze obdržel Jan Přikryl Zlatou medaili Jihomoravského kraje za záchranu života z rukou tehdejšího hejtmana Jihomoravského kraje. V srpnu jsme zorganizovali zájezd s naším družebním sborem z Bratislavy a delegací z SDH Obřany. Dvoudenní exkurze byla složena z návštěvy hasičské stanice v Praze Modřanech a pražského Letiště Václava Havla. Odtud jsme jeli do Zbirohu, kde jsme měli zajištěno ubytováni v prostorách hasičského školícího a výcvikového zařízení. Další den jsme si prohlédli rozsáhlou expozici Hasičského muzea ve Zbirohu a pokračovali na exkurzi s ochutnávkou do Plzeňského pivovaru. 

Dne 31. srpna 2015 jsme se naposledy rozloučili s naší nejstarší členkou a dlouholetou jednatelkou sboru Ludmilou Pecháčkovou. Sestra Lida nebyla jen držitelkou nejvyšších vyznamenání, řadu Sv. Floriána, titulu Zasloužilý hasič, ale byla především živoucí kronikou husovických hasičů, neboť ve sboru strávila nepřetržitých 75 let svého života a byla také již poslední žijící zakladatelkou družby mezi husovickými a bratislavskými hasiči z Cintorínské, kteří se s ní přijeli také rozloučit.

V roce 2016 se daly ledy do pohybu. Sedmého března 2016 byly konečně započaty stavební práce na rekonstrukci naší hasičské zbrojnice. A to podle původních plánů, již z roku 2009. První etapu však provázelo množství nekvalitní práce, další komplikací byl i krach stavební firmy. Odstraňování vzniklých závad pak bylo prováděno členy sboru v jejich volném čase a stálo značné úsilí. V červenci téhož roku zasahovali členové SDH u komplikovaného zásahu, požáru Chráněného bydlení seniorů na ul. Žižkova. Za tento zásah obdrželi naši hasiči na setkání s primátorem města Brna Ing. Vokřálem poděkování. V roce 2016 jsme rovněž oslavili 135. výročí založení sboru a 65. výročí družby s DHZ Bratislava Staré Mesto.

V uplynulých letech se členové SDH účastní mnoha nejrůznějších akcí. Již tradiční je naše účast například na Dni radnice na Lesné, Dni seniorů, Čarodějnickém reji, očkování psů a koček a nově také na Dni Husovic.