Rok 2019: Tři významná ocenění, rekonstrukce zbrojnice a vysoký počet výjezdů - I. část

23.01.2020

Přesně tak by se ve stručnosti dal charakterizovat uplynulý rok husovických hasičů. Jako každý leden, i ten letošní se ohlédneme za tím, co se stalo v průběhu loňských dvanácti měsíců. Rok 2019 byl pro některé husovické hasiče mimořádně náročný. Ale vezměme to pěkně popořadě...

Jednou z prvních akcí v roce 2019 bylo konání Valné hromady ZO SDH Brno - Husovice, kde jsme bilancovali, tedy hodnotili činnost jak SDH, tak i zásahové jednotky a stanovovali priority a cíle pro rok následující. Snad již nyní mohu dopředu prozradit, že to bylo zřejmě naposledy, kdy se Valná hromada konala v nevyhovujících prostorách garáže.

Během Valné hromady byla udělena tři významná ocenění. Při příležitosti 100. výročí vzniku samostatného Československa navrhl Výkonný výbor Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska pamětní medaili. Ta měla být udělena osobám, které se zasloužily o rozvoj dobrovolné požární ochrany. Výbor ZO SDH Brno - Husovice udělil právě tuto medaili starostovi MČ Brno - sever Mgr. Martinu Malečkovi a veliteli JSDH Brno - Husovice Antonínu Pivoňkovi, neboť se nejvíce zasloužili o rozvoj dobrovolných hasičů v naší obci. Antonín Pivoňka od svých šestnácti let aktivně pracuje v husovickém sboru a 33 let je velitelem zásahové jednotky. Pod jeho vedením se zvyšuje kvalita výcviku a výstroje členů, a největší měrou se zasazuje o rozvoj a technické vybavení zdejší požární zbrojnice. Starosta městské části Brno - sever Mgr. Martin Maleček velmi významně podporuje dobrovolné hasiče. Má nebývalý zájem o zkvalitnění jejich zázemí a obrovskou snahu při pořizování nové výbavy v rámci požární techniky a o přípravu na obnovu vozového parku. Třetí medaile putovala do zahraničí. Oceněn byl dlouholetý předseda DHZ Bratislava - Staré Mesto František Frýželka, a to za jeho zásluhy v oblasti rozvoje mezinárodní spolupráce hasičů. František Frýželka byl jedním z propagátorů družby mezi našimi dobrovolnými sbory, která byla uzavřena již v září 1951 za účelem výměny zkušeností ochrany před požáry a trvá doposud.

Pokračování níže...

Jako již tradičně se i v roce 2019 husovičtí hasiči zúčastnili Čarodějnického reje, Dne radnice MČ Brno - sever, stavění máje, Dne Husovic, Dne seniorů, Společenského večera, nebo třeba Valné hromady partnerského Dobrovolného hasičského zboru Bratislava - Staré Mesto. Závěr roku patřil rozsvěcování vánočních stromů, a to postupně hned na třech místech v naší městské části. U většiny těchto událostí prezentovali husovičtí hasiči svoje moderní vybavení a zájemcům předváděli různé ukázky techniky.

Z činností jednotky bychom chtěli zmínit pravidelná školení zaměřená na předepsaná odborná témata, výcvik na ledě, školení pilařů, výcvik s člunem, pomoc při zajišťování ohňostrojů Ignis Brunensis, zalévání stadionu za Lužánkami, stáže u profesionálních hasičů na stanici Lidická, výcviky ve Školním a výcvikovém zařízení Brno v Líšni, výcvik na hradě Veveří pod vedením pracovníků Územního odboru Brno - město. Na žádost starosty MČ Brno - sever jsme také provedli námětové cvičení na Úřad městské části. Toto cvičení bylo pro zaměstnance úřadu utajeno. Naši velitelé a strojníci rovněž absolvovali pravidelné školení a následné přezkoušení nutné k výkonu jejich funkcí. Toto přezkoušení všichni úspěšně absolvovali. Většina výcviků a činností probíhá ve spolupráci nebo přímo pod taktovkou Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje. Za tuto činnost HZS JMK velice děkujeme. Jsme vždy velmi rádi, když si naše vědomosti můžeme osvěžit nebo zdokonalit.

Bohužel, v současné době je takřka ve všech sborech dobrovolných hasičů napříč celou Českou republikou smutným trendem neustále chřadnoucí zájem o činnost ve sboru či v jednotce dobrovolných hasičů. Práce zadarmo, bez nároku na honorář či jakoukoliv odměnu, navíc velmi časově náročná, dnes už tolik netáhne. A to navzdory tomu, že se jedná o pomoc bližnímu. I náš sbor bohužel patří k těm, kde členská základna pomalu prořídá. Proto jsme se rozhodli uspořádat první ročník Dne otevřených dveří spojený s příjmem nových uchazečů. Ačkoliv jsme měli nevelké možnosti oslovit širokou veřejnost a teprve jsme získávali to důležité "know-how", zájem nás potěšil. Výsledkem této akce byl sice jen jeden nový člen, ale za to stabilní a s velkým zájmem. Do budoucna plánujeme takovéto akce zopakovat - sledujte proto pravidelně naše stránky www.hasicihusovice.cz.


Konec I. části...