GDPR


Základní informace a poučení o zpracování osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) Č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, tzv. "GDPR").

Správcem osobních údajů je SH ČMS, Sbor dobrovolných hasičů Brno-Husovice, Netušilova 18, 614 00 Brno, IČO: 71175938 (dále jen "SDH").

Zpracování osobních údajů pro splnění právní povinnosti je pro SDH přímo stanoveno nebo taková povinnost vyplývá ze zvláštních předpisů (např. Stanovy SH ČMS). Osobní údaje jsou předávány spolku SH ČMS a dále příslušným úřadům či orgánům v případech, kdy tak ukládá zákon. Při zpracování osobních údajů u SDH nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů. Osobní údaje zpracováváme pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytně nutnou dobu v souladu s účelem, pro který byly poskytnuty. Po této době jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou příslušnými právními normami.

V případě, že SDH zpracovává Vaše osobní údaje, máte právo:

- požadovat informaci jaké osobní údaje o Vás zpracovává,

- požadovat vysvětlení ohledně zpracování Vašich osobních údajů,

- vyžádat si přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit,

- vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů,

- požadovat výmaz svých osobních údajů, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování,

- vzít souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů kdykoliv zpět, pokud je zpracování osobních údajů podmíněno Vaším předchozím souhlasem (odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před tímto odvoláním),

- podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz).

Pro uplatnění výše uvedených práv kontaktujte prosím správce osobních údajů na e-mailové adrese: sdh_husovice@seznam.cz. Vaše požadavky budou posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními GDPR.