Historie sboru 

Důvody předcházející založení sboru

V roce 1872 vzniklo v Husovicích několik velkých požárů. Obec byla vyzvána okresním hejtmanstvím, aby si pořídila řádnou stříkačku pro případ vzniku požáru. Nakonec si ji obec pořídila až v roce 1876 pod pohrůžkou trestu (neplnění povinností vyplývajících z protipožárního zemského zákona z 15. 1. 1873. Tehdy stříkačka přišla na 600 Zlatých. Stříkačka byla umístěna na dvoře staré německé školy v Cacovické ulici. Začal se o ni starat zámečnický mistr Josef Urbánek za odměnu 50 krejcarů ročně. Společně se svým bratrem Aloisem se jim povedlo v roce 1879 vycvičit několik místních občanů v zacházení se stříkačkou, ale založit dobrovolný hasičský sbor se jim nepovedlo..

Založení hasičského sboru

Sbor dobrovolných hasičů v Husovicích vznikl 19. 9. 1881. Tehdy se konala první valná hromada a byl zvolen výbor sboru.

Složení prvního výboru:

Starosta: Eduard Kalous
Místostarosta: Alois Urbánek
Jednatel: Čeněk Martínek
Pokladník: Jan Kaloud
Náčelník: Josef Urbánek
Místonáčelník: Konstantin Dědák

Základní stanovy, služební a disciplinární řád vytvořil náčelník Josef Urbánek, předložil jej 4. 10. 1881 ke schválení, a schválen byl už 20. 1. 1881. Vzápětí byly uspořádány dvě sbírky, ze kterých byla pořízena základní výzbroj a výstroj. Nádvoří staré německé školy se stalo centrem sboru. V dřevěné kolně na dvoře byla umístěna stříkačka a veškerá další výzbroj a výstroj, okolo vyrostlo jednopatrové leziště a další prostor se využíval jako cvičiště. Po krátké době byl povolán osvědčený hasičský cvičitel Heřman Braš z Králova Pole (pro své zásluhy byl později jmenován čestným členem sboru), který provedl základní výcvik všech členů sboru. Z iniciativy husovického sboru došlo ke svolání okolních hasičských sborů, na kterém bylo jednáno o založení brněnské hasičské župy.

V roce 1886 byla zakoupena (z příspěvků členů) od firmy Smekal první řádná čtyřkolová stříkačka (1000 Zl.) a stará dvoukolová byla odprodána.

Činnost sboru před 1. sv. válkou

V roce 1895 byla vybudována nová zbrojnice na Hálkově ulici číslo 6 (stojí dodnes, je přestavěna na rodinný dům, později na ni byl umístěn znak města Husovic - 5. 3. 1912 byly Husovice povýšeny na město). Zbrojnice byla na tehdejší dobu velmi moderní a prostorná.

15. 7. 1900 se v Husovicích konal župní sjezd hasičských sborů.

Od roku 1902 se župa snažila o germanizaci sborů, což vyústilo 27. 1. 1906 ve vystoupení husovického sboru z župy. V roce 1907 sbor vystoupil ze Svazu německého hasičstva, ale ani do župy českého svazu nevstoupil.

V roce 1905 sbor zakoupil stavební místo na tehdejší Radnické ulici v centru Husovic (dnes Netušilova ulice). Bylo sem přemístěno leziště a pozemek byl do roku 1911 používán jako cvičiště. V roce 1911 se sbor obrátil na tehdejšího starostu obce Jana Kachlíka se žádostí o postavení nové zbrojnice na tomto pozemku. Obec této žádosti vyhověla, a tak v srpnu téhož roku byl položen základní kámen. Nová zbrojnice byla otevřena a předána sboru 9. 6. 1912.

Činnost sboru za první republiky

Během druhé světové války byla činnost sboru silně omezena. Přesto se někteří členové zapojili do podzemního hnutí, byli zatčeni a souzeni, a později i zavlečeni do koncentračních táborů. Sbor však v rámci možností fungoval dál. Přes zákaz protektorátních úřadů přijímal nové členy a povedlo se mu uschovat sochu Dr. Miroslava Tyrše, která měla být zničena (dnes je socha v Tyršově parku).

V posledních dnech války byla zbrojnice zasažena minou. Veškerý majetek sboru byl zničen nebo poškozen. Po skončení války se členové sboru dali do práce a zbrojnici v krátké době opravili. Sbor byl vyzván aby postavil tzv. "samaritánskou hlídku" na vlakovém nádraží v Černovicích. Jejím úkolem bylo poskytovat pomoc a ošetření lidem vracejícím se z nucených prací a koncentračních táborů v Německu. Vedením hlídky byla pověřena paní Ludmila Pecháčková. Později jí ČSČK udělil uznání za obětavou práci. Ostatním členům sboru se podařilo najít část své techniky a opravit ji.

V roce 1946 tak mohla být činnost sboru obnovena. Navíc sbor obdržel moderní skříňový vůz Opel - Blitz jako náhradu za zničenou Pragu - Mignon. Postupně bylo doplňováno ostatní technické vybavení sboru.

Činnost sboru v letech 1948 - 1969

V roce 1951 oslavil sbor již 70 let své existence. 9.6. byla otevřena výstava v přednáškovém sále základní školy na náměstí Republiky, večer pak byl slavnostní koncert v Lidovém domě. Další den ráno se konala přehlídka požární techniky na Nováčkově ulici. Po ní byla uskutečněna v Lidovém domě slavnostní schůze za účasti delegátů a zástupců státních orgánů a společenských organizací NF. Akce se zúčastnila také početná delegace dobrovolného a záchranného sboru z Bratislavy. Odpoledne se konalo požární cvičení. Po cvičení prošel průvod přes Husovice na hřiště na Dukelské ulici, kde program pokračoval .... Ještě toho roku byla uzavřena družba mezi naším sborem a sborem Bratislava - Staré město. Tato družba trvá dodnes i přes vznik samostatného Slovenska.

V roce 1961 proběhly v rámci oslav 700 let od založení Husovic oslavy 80 let trvání sboru.

V roce 1964 obdržel sbor Čestné uznání za zásah při požáru v Televizním studiu v Brně.

Činnost sboru v letech 1970 - 1989

V roce 1971 proběhly oslavy 90 let trvání sboru.

V roce 1975 obdržel sbor Čestné uznání od NV města Brna a čestné uznání od ÚV SPO ČSR za účast při požáru v brněnské Teplárně (Radlas).

V roce 1977 byl vytvořen smíšený požární sbor - dobrovolný a z povolání. Došlo k posílení sboru o příslušníky veřejného požárního útvaru, kteří konali stálou službu v požární zbrojnici spolu s členy našeho sboru.

V roce 1981 proběhly oslavy 100 let trvání sboru.

Činnost sboru v letech 1990 - 1999

V roce 1991 proběhly oslavy 110 let trvání sboru.

Nynější činnost je velmi rozsáhlá. Kromě pravidelných nočních služeb jsou prováděny i služby denní, dále sbor zajišťuje požární prevenci pro úřad Brno - sever. Jednou ročně sbor pořádá soutěž v požárním útoku družstev - Memoriál Minaříka (od roku 1991). Dále sbor pořádá Dny otevřených dveří a Dětský den. Zúčastňujeme se akcí radnice Brno - sever (Den radnice). Během roku se zúčastňuje nejrůznějších požárních cvičení (společně s ostatními sbory), požárních soutěží a jiných akcí. Na vyžádání sloužíme asistenční služby a řadu dalších činností...